Privacybeleid en juridische informatie - Privacybeleid / Juridisch

Privacybeleid en juridische informatie

A. Privacybeleid websites avm.de en social media

I. Preambule

Verantwoordelijk voor de aangeboden inhoud op avm.de en op de social media-kanalen van AVM is AVM Computersysteme Vertriebs GmbH (hierna ook "wij").

Hierna willen wij u uitgebreid en in detail informeren over hoe wij uw privacy beschermen en hoe persoonsgegevens in het kader van onze websites en/of online aangeboden inhoud worden verwerkt.

Persoonsgegevens worden zo snel mogelijk weer gewist, en worden nooit zonder uw toestemming voor reclamedoeleinden gebruikt of doorgegeven.

Als de informatie hieronder niet voldoende of niet duidelijk mocht zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming via de in punt II vermelde contactgegevens. 

II. Bevoegde autoriteit / functionaris voor de gegevensbescherming / toezichthoudende autoriteit

Bevoegde autoriteit

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
Duitsland

Tel.: +49-30-399 76-257
Fax: +49-30-399 76-255
E-Mail: info@avm.de
avm.de

Functionaris voor de gegevensbescherming

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH
Datenschutzbeauftragter
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
Duitsland

Tel.: +49-30-399 76-257
Fax: +49-30-399 76-299
E-Mail: datenschutz@avm.de

 

Toezichthoudende autoriteit

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Alt-Moabit 59-61
10555 Berlin
Duitsland

Tel.: +49-30-13889-0
Fax: +49-30-2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
www.datenschutz-berlin.de

III. Algemene principes / informatie

1. Begripsbepalingen /definities

De begripsbepalingen en definities zijn gebaseerd op Verordening (EU) 679/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "algemene verordening gegevensbescherming" of "AVG"). Met name de begripsbepalingen van art. 4 en art. 9 AVG zijn van toepassing. De essentiële, relevante begripsbepalingen hebben we ter informatie hieronder in punt X vermeld.

2. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe uitsluitend voor zover dit voor het uitvoeren en beschikbaar maken van onze diensten en voor het beschikbaar maken van onze web- of online-inhoud (inclusief mobiele apps) vereist is.

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens vindt verder regelmatig plaats uitsluitend

(i) na toestemming door de gebruiker,
(ii) indien de verwerking voor de uitvoering van het contract vereist is of
(iii) voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, voor zover de belangen of de basisrechten van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet prevaleren. Dit omvat ook het doorgeven van gegevens aan autoriteiten en/of de rechtbank.

Een uitzondering geldt bovendien in gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om van tevoren toestemming te krijgen, of waarin de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegelaten.

3. Rechtsgrondslagen

Voor zover persoonsgegevens op basis van toestemming van de betrokkene worden verwerkt, vormt art. 6 par. 1 lid a AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor het uitvoeren van een contract waarvan de overeenkomstsluitende partij de betrokkene is, is art. 6 par. 1 lid b AVG de rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen vereist zijn.

Als een verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (bijv. bewaringsplicht volgens het handels- of belastingrecht of inlichtingen van autoriteiten, enz.) plaatsvindt, vormt art. 6 par. 1 lid c AVG de rechtsgrondslag.

Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, vormt art. 6 par. 1 lid d AVG de rechtsgrondslag.

Als een verwerking plaatsvindt voor het vrijwaren van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde partij en de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokkene niet prevaleren op het eerstgenoemde belang, vormt art. 6 par. 1 lid f de rechtsgrondslag voor de verwerking.

4. Verkrijgen van toestemming / recht op herroeping

Toestemming conform art. 6 par. 1 lid A AVG wordt in de regel elektronisch verkregen. De toestemming wordt bijvoorbeeld gegeven door het plaatsen van een vinkje in het overeenkomstige veld voor de documentatie van de toestemming. Bij een elektronische toestemming wordt in het geregistreerde bereik de zogenoemde opt-in-procedure (bijv. bij de newsflash), voor de identificatie van de gebruikers bovendien de zogenoemde double-opt-in-procedure toegepast (bijv. bij de registratie voor de newsletter). De inhoud van de toestemmingsverklaring wordt elektronisch geprotocolleerd.

Recht op herroeping: u kunt uw toestemming, nadat u deze hebt gegeven, te allen tijde voor de toekomst, volledig of gedeeltelijk, herroepen. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming voor de herroeping heeft plaatsgevonden. Een herroeping stuurt u naar de in punt II vermelde contactgegevens (bevoegde autoriteit of functionaris voor de gegevensbescherming).

5. Eventuele ontvangers van persoonsgegevens

Voor het leveren van onze web- en online-inhoud maken wij gedeeltelijk gebruik van externe dienstverleners, die in het kader van de dienstlevering in opdracht van ons en na instructie actief worden (opdrachtverwerkers). Deze dienstverleners kunnen in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens ontvangen, resp. met persoonsgegevens in aanraking komen, en zijn derden resp. ontvangers volgens de AVG.

In zulke gevallen dragen wij er zorg voor dat onze dienstverleners voldoende garantie bieden voor de beschikbaarheid van geschikte technische en organisatorische maatregelen en voor de uitvoering van verwerkingen zodanig dat deze voldoen aan de vereisten van deze verordening en de bescherming van de rechten van de betrokkene waarborgen (zie art. 28 AVG).

Voor zover persoonsgegevens buiten een opdrachtverwerking worden doorgegeven aan derden en/of ontvangers, garanderen wij dat dit enkel plaatsvindt in overeenstemming met de vereisten van de AVG (bijv. art. 6 par. 4 AVG) en uitsluitend bij aanwezigheid van een overeenkomstige rechtsgrondslag (bijv. art. 6 par. 4 AVG) plaatsvindt.

6. Verwerking van gegevens in zogenoemde derde landen

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt principieel plaats binnen de EU resp. de Europese Economische Ruimte ("EER").

Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen (bijv. bij het inschakelen van dienstverleners voor het uitvoeren van webanalysediensten) kan informatie worden doorgegeven in zogenoemde "derde landen". "Derde landen" zijn landen buiten de Europese Unie en/of het Verdrag over de Europese Economische Ruimte, waar niet kan worden uitgegaan van een gepast niveau van gegevensbescherming overeenkomstig de standaard binnen de EU.

In zoverre de doorgegeven informatie ook persoonsgegevens bevat, garanderen wij voorafgaand aan dit soort overdracht dat in het derde land in kwestie of bij de ontvanger in kwestie in het derde land een gepast niveau van gegevensbescherming gewaarborgd is, of u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, of elders een toestemmingsfeit (bijv. art. 49 AVG) voorhanden is. Een gepast niveau van gegevensbescherming kan het resultaat zijn van een zogenoemd "adequaatheidsbesluit" van de Europese Commissie of door het gebruik van de zogenoemde "EU-standaardcontractbepalingen" gegarandeerd worden. Meer informatie over de gepaste en geschikte garanties voor het aanhouden van een gepast niveau van gegevensbescherming bezorgen wij u op aanvraag. De contactgegevens vindt u aan het begin van deze informatie over de gegevensbescherming.

7. Wissen van gegevens en duur van de opslag

Persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de verwerking wegvalt. Gegevens worden enkel opgeslagen na het wegvallen van het verwerkingsdoel indien dit door de Europese of nationale wetgever in Europese verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan ons bedrijf is onderworpen wordt bepaald (bijv. voor het voldoen aan wettelijke bewaringsplichten en/of bij het bestaan van gerechtvaardigde belangen voor het opslaan, bijv. tijdens de looptijd van verjaringstermijnen voor de juridische verdediging tegen eventuele aanspraken). Het blokkeren of wissen van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de vermelde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er een reden bestaat voor het opslaan van de gegevens voor het sluiten van een overeenkomst of voor andere doeleinden.

8. Rechten van de betrokkene

De AVG garandeert de door de verwerking van persoonsgegevens betrokkene bepaalde rechten (zogenoemde rechten van de betrokkene, met name art. 12 tot art 22 AVG). De specifieke rechten van de betrokkene worden in punt XI in detail toegelicht. Als u op een of meer van deze rechten een beroep wilt doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Maak hiervoor gebruik van de in punt II vermelde contactgegevens.

IV. Registratie / inrichten van een gebruikersaccount

Voor bepaalde via onze websites en online aangeboden inhoud ter beschikking gestelde diensten en/of prestaties zijn een registratie en het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount vereist. In het kader van de registratie en het aanmaken van de gebruikersaccount worden de volgende persoonsgegevens ("verplichte gegevens") door ons opgehaald en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden:

 • Gebruikersnaam
 • Zakelijk e-mailadres van de gebruiker
 • Wachtwoord
 • Aanspreektitel, voornaam, achternaam
 • Bedrijf (indien relevant)
 • Adres
 • Staat, provincie en plaats van het bedrijf

Op het moment van de registratie worden bovendien (i) het IP-adres van de gebruiker en (ii) datum en tijdstip van de registratie opgeslagen.

Bovendien kunnen vrijwillig gegevens worden toegevoegd. Tot deze gegevens behoren bijv. telefoonnummer, faxnummer, mobiel telefoonnummer of informatie over het bedrijf zoals aantal medewerkers, branche, informatie over de grootte, enz. Verplichte gegevens die voor de registratie vereist zijn, worden in het invoermasker met een asterisk gemarkeerd als verplicht veld. Zonder volledig en waarheidsgetrouw invullen van de verplichte velden kan de registratie niet plaatsvinden. De aanmelding voor de registratie is pas voltooid wanneer u na het invullen van de verplichte velden de wachtwoordlink die u in een e-mail van ons ontvangt bevestigt. Vrijwillige gegevens kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van onze verkoop- en marketingdiensten.

1. Doel en rechtsgrondslag

Een registratie van de gebruiker vindt plaats voor de toegangsbeperking en/of toegangscontrole tot bepaalde inhoud en prestaties die wij in het kader van onze websites en/of online aangeboden inhoud uitsluitend aan geregistreerde gebruikers ter beschikking stellen. Deze registratie kan bovendien plaatsvinden voor het beschikbaar maken van bepaalde inhoud en prestaties voor geregistreerde gebruikers in het kader van de uitvoering van een contract en/of het uitvoeren van precontractuele maatregelen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor de registratie vormt bij toestemming van de gebruiker art. 6 par. 1 lid a AVG. Als de registratie dient voor het uitvoeren van een contract waarvan de overeenkomstsluitende partij de gebruiker is of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, vormt art. 6 par. 1 lid b AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking. Als de registratie dient voor de beperking en/of controle van de toegang, vormt de behartiging van de gerechtvaardigde belangen de rechtsgrondslag, zie art. 6 par. 1 lid F AVG. Het gerechtvaardigde belang ligt daarbij in de bescherming van de door ons ontwikkelde inhoud en informatie.

2. Wissen van gegevens en duur van de opslag

Als een registratie plaatsvindt m.b.t. de uitvoering van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen (art. 6 par. 1 lid B AVG), worden de registratiegegevens voor de duur van de betreffende opdracht- of contractuele relatie opgeslagen en na afloop van de duur van de contractuele overeenkomst resp. opzegtermijn rekening houdend met punt III.7 gewist of geblokkeerd.

Als een registratie niet plaatsvindt m.b.t. de uitvoering van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, worden de registratiegegevens rekening houdend met punt III.7 gewist, zodra een registratie op onze website wordt opgeheven, gewijzigd of door de gebruiker wordt gewist.

3. Mogelijkheid tot beroep en verwijdering

Als gebruiker van de dienst MyFRITZ! hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie te wissen. De over u opgeslagen gegevens in andere geregistreerde domeinen kunt u te allen tijde wijzigen. Een zulke wijziging van de door u opgegeven gegevens kunt u in het geregistreerde bereik resp. na contactopname met ons uitvoeren. Als de gegevens (nog) zijn vereist voor het uitvoeren van een contract of van precontractuele maatregelen, is vroegtijdig wissen van de gegevens uitsluitend mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen het wissen verhinderen.

V. Gegevensverwerking voor het beschikbaar maken van de website / verzamelen van logfiles

Bij elk gebruik van onze website registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer waarop de website wordt geopend. De volgende gegevens worden verzameld (hierna "logfiles"):

 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de toegang
 • bestandsformaat van het object dat is geraadpleegd

De vermelde logfiles maken het - met uitzondering van het IP-adres - niet mogelijk om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Een persoonlijke identificatie is enkel mogelijk via de toewijzing resp. verbinding van de logfiles met een IP-adres.

1. Doel en rechtsgrondslag

Het verzamelen en verwerken van de logfiles, met name van het IP-adres, vindt plaats voor het beschikbaar maken van de inhoud op onze websites aan de gebruiker, d.w.z. voor de communicatie tussen de gebruiker en onze op het web resp. online aangeboden inhoud. Voor de duur van de communicatieprocedure in kwestie is het noodzakelijk om het IP-adres tijdelijk op te slaan. Dit is vereist voor het adresseren van het communicatieverkeer tussen de gebruiker en onze web- en/of online-aanbieding of is vereist om gebruik te kunnen maken van onze op het web en/of online aangeboden inhoud. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking - d.w.z. voor de duur van uw bezoek aan onze website - is art. 6 par. 1 lid b AVG resp. § 96 TKG resp. § 15 par. 1 TMG (Telemediengesetz, Duitse wetgeving m.b.t. telecommunicatie).

Een verwerking en opslag van het IP-adres in logfiles die de communicatieprocedure overstijgt vindt plaats voor het garanderen van de werking van onze op het web en online aangeboden inhoud, voor het optimaliseren van deze aanbiedingen en voor het garanderen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen. De rechtsgrondslag voor een opslag van het IP-adres voor deze doeleinden die langer duurt dan de communicatieprocedure vormt art. 6 par. 1 lid F AVG (behartiging van de gerechtvaardigde belangen) resp. § 109 TKG.

2. Wissen van gegevens en duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn. In het geval van het registreren van de gegevens voor het beschikbaar maken van de websites is dit het geval wanneer de sessie in kwestie - het bezoek aan de website - beëindigd is. Een langere opslag van logfiles inclusief het IP-adres voor de systeemveiligheid vindt plaats voor een periode van maximaal zeven dagen vanaf de beëindiging van het bezoek aan de pagina door de gebruiker. Een langdurigere verwerking en/of opslag van logfiles is mogelijk en toegestaan voor zover de IP-adressen van de gebruikers na afloop van de eerder vermelde opslagtermijn van zeven dagen worden gewist of zodanig worden vervreemd dat de logfiles niet meer kunnen worden verbonden met een IP-adres.

3. Mogelijkheid tot beroep en verwijdering

De registratie van loggegevens voor het beschikbaar maken van de website inclusief het opslaan ervan in logfiles binnen de bovenvermelde grenzen is voor het gebruik van de website absoluut noodzakelijk. Er bestaat bijgevolg geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen voor de gebruiker. Een afwijkende regeling geldt voor een verwerking van loggegevens voor analysedoeleinden. Deze is, afhankelijk van het gebruikte analysetool en het soort gegevensanalyse (persoonlijk/anoniem/pseudoniem), gebaseerd op punt VII.

VI. Gebruik van cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies bevatten geen programma's en kunnen ook geen schadelijke code op uw computer installeren. Als een gebruiker een website opent, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke cijfercode waarmee de browser eenduidig kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht. Onze cookies bevatten geen persoonsgegevens, zodat uw privacy beschermd is. Afhankelijk van het soort cookie en de mogelijkheid van het toewijzen van een cookie aan een specifiek IP-adres, bestaat echter in principe wel de mogelijkheid dat de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Deze toewijzing wordt door ons niet uitgevoerd, resp. de IP-adressen worden onmiddellijk anoniem gemaakt om dit uit te sluiten (zie in detail in punt VII).

Wij maken een onderscheid tussen (i) technisch noodzakelijke cookies, (ii) analyse-cookies en (iii) cookies van externe aanbieders:

(i) Technisch noodzakelijke cookies gebruiken wij om onze web- en/of online-inhoud gebruiksvriendelijker te maken. In technisch noodzakelijke cookies worden volgende gegevens opgeslagen en aan onze systemen doorgegeven:

 • Taalinstellingen
 • Anti-spambeveiliging

(ii) Analyse-cookies (ook zogenoemde session-cookies) gebruiken wij om het surfgedrag van de gebruikers m.b.t. onze op het web- en/of online aangeboden inhoud te analyseren voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of een betere vormgeving van ons aanbod. De volgende gegevens worden via analyse-cookies opgehaald en aan onze systemen doorgegeven:

 • ingevoerde zoektermen
 • frequentie van bezoeken aan pagina's
 • gebruik van functies op de website

De op deze manier opgehaalde gegevens over gebruikers worden door technische procedés gepseudonimiseerd. Een toewijzing van de gegevens aan de bezoekende gebruiker is daarna niet meer mogelijk.

(iii) Cookies van externe aanbieders zijn cookies die niet door onze webservers maar door externe aanbieders beschikbaar worden gemaakt. Cookies van externe aanbieders gebruiken wij bij online campagnes. Zo worden bijvoorbeeld met de AdServer Adform de bezoekersaantallen voor bepaalde onderdelen van onze websites geregistreerd. Cookies van externe aanbieders kunnen door ons niet worden gezocht en/of geanalyseerd.

Voor het gebruik van zulke cookies zijn enkel de externe aanbieders verantwoordelijk. Wij hebben geen invloed op het gebruik en de verwerking. Het aanmaken van cookies van externe aanbieders kunt u met de in punt VI.3 en punt VII beschreven maatregelen verhinderen.

1. Doel en rechtsgrondslag

Het doel van het gerbruik van technisch noodzakelijke cookies is het vereenvoudigen van het gebruik van websites voor de gebruikers. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina wordt herkend. Voor de volgende toepassingen hebben wij technisch noodzakelijke cookies nodig:

 • Winkelmandje
 • Overnemen van taalinstellingen
 • Onthouden van zoektermen
 • Onthouden van filterinstellingen

De door technisch noodzakelijke cookies opgehaalde gebruikersgegevens worden niet voor het aanmaken van gebruikersprofielen gebruikt. De rechtsgrondslag voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies vormt art. 6 par. 1 lid b AVG, voor zover de mogelijkheid van persoonlijke identificatie van de gebruiker bestaat en het gebruik voor het beschikbaar maken van onze web- en/of online-inhoud vereist is, verder art. 6 par. 1 lid F AVG, aangezien het gebruik ook plaatsvindt voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen voor het beschikbaar maken van web- en/of online-inhoud.

Het gebruik van analyse-cookies vindt plaats voor het verbeteren van de kwaliteit van onze websites en de inhoud ervan. Door de analyse-cookies komen wij te weten hoe de websites worden gebruikt, en zo kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren (zie hierboven). De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van analyse-cookies vormt, voor zover de mogelijkheid van persoonlijke identificatie van de gebruiker bestaat, in het geval van toestemming van de gebruiker art. 6 par. 1 lid A AVG. Als analyse-cookies worden gebruikt voor het aanmaken van gepseudonimiseerde beoordelingen vormt de rechtsgrondslag art. 6 par. 1 lid f AVG (behartiging van gerechtvaardigde belangen) resp. § 15 par. 3 Telemediengesetz (TMG, Duitse wetgeving m.b.t. telecommunicatie).

2. Wissen van gegevens en duur van de opslag

Cookies worden op het eindapparaat van de gebruiker (smart-device/pc) opgeslagen en van daaruit aan onze websites doorgestuurd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zog. permanente cookies en session-cookies. Session-cookies worden voor de duur van een browsersessie opgeslagen en gewist wanneer de browser wordt gesloten. Permanente cookies worden niet gewist met het sluiten van de browsersessie, maar gedurende langere tijd op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen.

3. Mogelijkheid tot beroep en verwijdering

In deze beschrijving van ons privacybeleid wordt u uitgebreid geïnformeerd over het gebruik van cookies. Als gebruiker hebt u volledige controle over het gebruik en de opslag van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw browser kunt u de overdracht van cookies algemeen deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunt u te allen tijde wissen. Dit kan ook automatisch plaatsvinden. Als cookies voor onze websites worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet alle functies van de websites in hun volledige omvang worden gebruikt. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op www.meine-cookies.org of www.youronlinechoices.com/de

Tegen het gebruik van cookies kunt u te allen tijde voor de toekomst bezwaar indienen. Uw recht op bezwaar kunt u uitoefenen via de button "Tracking deactiveren" of via de vermelde instellingsmogelijkheden van uw browser (do not track).

VII. Web-analyse

Om onze websites te optimaliseren en aan de evoluerende gewoonten en technische vereisten van onze gebruikers aan te passen, gebruiken wij tolls voor een zogenoemde webanalyse. Daarbij meten we bijv. welke elementen door gebruikers worden bezocht, of de gezochte informatie gemakkelijk te vinden is, enz. Deze informatie wordt pas interpreteerbaar en relevant wanneer een grotere groep gebruikers in aanmerking wordt genomen. Hiervoor worden de geregistreerde gegevens geaggregeerd, d.w.z. tot grotere eenheden samengevat.

Zo kunnen wij het design van pagina's aanpassen of inhoud optimaliseren, wanneer we bijv. vaststellen dat een relevant aandeel van de bezoekers gebruik maakt van nieuwe technologieën of aanwezige informatie niet of slechts moeilijk kan vinden.

M.b.t. onze op het web- en online aangeboden inhoud voeren wij de volgende analysen uit resp. gebruiken wij de volgende tools voor webanalyse:

1. Analyse van loggegevens

Het gebruik van loggegevens voor analysedoeleinden vindt uitsluitend anoniem plaats, met name is er geen link met persoonlijk identificeerbare gegevens van de gebruiker en/of met een IP-adres of een cookie. Dit soort analyse van loggegevens is bijgevolg niet onderworpen aan de bepalingen van het gegevensbeschermingsrecht van de AVG.

2. Matomo (PIWIK)

Voor de analyse van het gebruik van onze websites gebruiken wij de webanalysedienst "Matomo" (voorheen PIWIK). Bij Matomo wordt de door de cookie aangemaakte gebruiksinformatie overgedragen aan onze servers in Europa en opgeslagen voor de gebruiksanalyse. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van onze websites wordt niet aan derde partijen doorgegeven.

Als u niet wenst dat cookies worden gebruikt en/of een analyse wordt gemaakt door Matomo, hebt u de volgende mogelijkheden:

 • De registratie door Matomo kunt u verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, dat de toekomstige registratie van uw gegevens door Matomo bij het bezoeken van deze websites verhindert (het is echter mogelijk dat u daarna niet alle functies van deze websites in hun volledige omvang kunt gebruiken): knop "Tracking deactiveren".

Let op: als u uw cookies wist, heeft dit als gevolg dat ook het opt-out-cookie wordt gewist en eventueel opnieuw door u moet worden geactiveerd.

3. WordPress

Op sommige van onze pagina's gebruiken we bovendien het analysetool WordPress.com-Stats, een tool voor de statistische analyse van bezoeken, uitgebaat door Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA, [met gebruik van de trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, USA]. WordPress.com-Stats gebruikt eveneens zogenoemde „cookies“ (zie punt VI). U kunt de installatie van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser (zie punt VI.3). Tegen het ophalen en gebruiken van gegevens kunt u te allen tijde voor de toekomst bezwaar indienen, door op de volgende link te klikken en een opt-out-cookie in te stellen: www.quantcast.com/opt-out

VIII. Newsletter / reclame / social media-plugins

In onze web- en online-inhoud bieden wij bovendien de mogelijkheid om zich te abonneren op onze newsletter. De voor de registratie opgegeven gegevens worden verwerkt (bijv. naam, voornaam, e-mail); bovendien worden reclametools en social media-plugins gebruikt. In detail:

1. Newsletter-registratie en wedstrijden

Als u de door ons aangeboden newsletter wilt ontvangen of aan wedstrijden wilt deelnemen, hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Om te kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres, resp. of de eigenaar ervan akkoord gaat met het ontvangen van de newsletter en/of de deelname aan de wedstrijd, versturen wij na de eerste registratiestap een automatische e-mail aan het opgegeven e-mailadres (de zogenoemde double-opt-in). Pas na bevestiging van de registratie via een link in de bevestigingse-mail nemen wij het opgegeven e-mailadres op in onze mailinglijst. Behalve het e-mailadres en de gegevens ter bevestiging van de registratie verzamelen wij geen andere gegevens.

De verwerking van uw gegevens vindt uitsluitend plaats met als doel het versturen van de door u bestelde newsletter of voor het uitvoeren van de wedstrijd. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1 lid b AVG. U kunt de newsletter te allen tijde weer opzeggen, aanvullend zijn de details over het recht op intrekking van de toestemming in punt III.4 van toepassing.

Als u wint in een wedstrijd, zullen wij contact met u opnemen op het opgegeven e-mailadres om het postadres voor het verzenden van de prijs te bepalen.

2. Gebruik van persoonsgegevens voor reclame- en marketingcontact / klantenenquêtes

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor reclame- en/of marketingcontact en voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek als hiervoor specifieke toestemming is gegeven of er een andere rechtsgrondslag bestaat die reclame- en/of marketingcontact ook zonder toestemming toelaat.

De rechtsgrondslag voor reclame- en/of marketingmaatregelen op basis van uitdrukkelijke toestemming vormt art. 6 par. 1 lid a AVG; de details m.b.t. toestemming in punt III gelden dienovereenkomstig. Voor reclame- en/of marketingmaatregelen via e-mail voor de directe promotie van eigen gelijkaardige producten of diensten is de rechtsgrondslag § 7 par. 3 UWG. Dit veronderstelt dat (i) wij uw e-mailadres met betrekking tot de verkoop van een product of dienst hebben ontvangen, (ii) u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor directe reclame en (iii) wij u er bij het registreren van het e-mailadres en bij elk gebruik ervan duidelijk op wijzen dat u tegen dit gebruik van uw e-mailadres te allen tijde bezwaar kunt maken (over het recht op bezwaar zie punt X.6).

3. Op interesse gebaseerde online-reclame (bijv. Amazon Tracking Pixel)

In het kader van de optimalisering van onze online-reclame door de anonieme registratie en verwerking van uw gebruiksgedrag m.b.t. verwachte interesses werken wij samen met de dienstverlener Amazon. Hiervoor gebruikt onze partner in opdracht van ons cookies op uw computer (zie hierboven punt VI) om anoniem uw gebruiksgegevens te registreren wanneer u onze website bezoekt. Op deze manier kunnen wij het gebruik van online-reclame analyseren en u reclame tonen die voor u interessant is en waarschijnlijk met uw voorkeuren overeenstemt. In geen geval worden daarbij persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres) opgeslagen. IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat toewijzing aan een persoon uitgesloten is. Instellingen m.b.t. uw voorkeuren kunt u uitvoeren op de Amazon Advertising Preferences Page: https://www.amazon.de/adprefs/ref=ya__39

Op interesse gebaseerde online-reclame wordt door de vermelde dienstvelener geleverd. Als u geen gebruiksgebaseerde reclame meer wilt ontvangen, kunt u het registreren van gegevens deactiveren door uitschakelen van de cookies (zie hierover de verklaring onder punt VI.3) of door het instellen van een opt-out-cookie. Meer informatie over het gebruik van cookies m.b.t. Amazon vindt u op: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201909150

4. Analyse- en marketingtool Adform

Op onze websites gebruiken wij analyse- en marketingtools, bijvoorbeeld de tool Adform van Adform A/S Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Kopenhagen, Denemarken, die gegevens registreert voor analyse-, marketing- en optimaliseringsdoeleinden, bijv. om het aanbod op onze websites en onze reclamecampagnes te verbeteren. Met Adform kunnen wij vaststellen of gebruikers die onze advertenties gezien hebben onze website bezoeken, of voor welke producten ze interesse hebben. De geregistreerde gegevens kunnen door ons ook worden gebruikt om reclame op basis van uw interesses (bijv. producten die u hebt bekeken) te leveren. Voor de gegevensregistratie worden pseudonieme online-identificatienummers (online-ID), bijv. cookie ID's, IP-adressen, device ID's gebruikt. Hierbij worden geen eenduidig aan gebruikers toegewezen gegevens zoals naam of adres opgeslagen. Alle door ons gebruikte ID's maken het slechts mogelijk om uw eindapparaat of internetbrowser te herkennen. De geregistreerde gegevens worden zonder uw toestemming niet gebruikt om u als bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 par. 1a en 1f AVG. Als niet wenst dat gegevens worden geregistreerd door Adform, kunt u als volgt te werk gaan:

Onder de volgende link vindt u een beschrijving van de stappen om de registratie van gegevens op uw eindapparaat te deactiveren: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

5. Sociale netwerken / social media-plugins

Wij hebben op onze websites knoppen ("plugins") van het sociale netwerk YouTube geïntegreerd, opdat u de interactieve mogelijkheden van de door u gebruikte sociale netwerken ook op onze websites zou kunnen gebruiken. Met deze plugin plaatsen wij video's op de website. Daarbij worden verschillende functies ter beschikking gesteld, waarvan het type en de omvang door de exploitant van de sociale netwerken wordt bepaald. Houd er rekening mee dat het IP-adres van uw browsersessie kan worden verbonden met uw eigen profiel bij het sociale netwerk in kwestie als u op dat moment daar bent aangemeld (ingelogd). Ook kan uw bezoek aan onze websites met uw profiel bij het sociale netwerk worden verbonden, als het u via een vroeger ingestelde, op uw computer nog aanwezige cookie van het sociale netwerk herkent.

Houd er rekening mee dat wij niet de aanbieder zijn van de sociale netwerken en geen invloed hebben op de gegevensverwerking door de aanbieders in kwestie. Meer informatie over de omgang met gegevens vindt u onder de volgende links c.q. adressen:

Google-dienst YouTube: policies.google.com/privacy/update?hl=de

5.1. Facebook

Op onze pagina's zijn geen plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, geïntegreerd. Er is slechts een passieve link naar onze Facebook-pagina's.

Op bepaalde webpagina's (avm.de/aktuelles, enz.) wordt specifieke inhoud van onze Facebook-pagina's met een plugin geïntegreerd. Hierbij worden geen gebruikersgegevens gebruikt.

Als u op Facebook contact met ons opneemt en in interactie met ons treedt (aanvragen, "Vind ik leuk"-knop, commentaren, enz.), bijv. voor supportaanvragen, aanvragen i.v.m. de verkoop, aanvragen m.b.t. het bedrijf (bijv. in het kader van sollicitantenmanagement), persaanvragen, of om ons feedback te geven, gebruiken wij tools om gebruikersgegevens te verwerken die op Facebook ontstaan, om deze aanvragen te kunnen verwerken. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, vormt art. 6 par. 1 lid b AVG de rechtsgrondslag.

5.2. Twitter

Op onze pagina's zijn geen functies van het sociale netwerk "Twitter" geïntegreerd. Er is slechts een passieve link naar onze Twitter-pagina's.

Als u op Twitter contact met ons opneemt en in interactie met ons treedt (aanvragen, commentaren, enz.), bijv. voor supportaanvragen, aanvragen i.v.m. de verkoop, aanvragen m.b.t. het bedrijf (bijv. in het kader van sollicitantenmanagement), persaanvragen, of om ons feedback te geven, gebruiken wij tools om gebruikersgegevens te verwerken die op Twitter ontstaan, om deze aanvragen te kunnen verwerken. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, vormt art. 6 par. 1 lid b AVG de rechtsgrondslag.

5.3. LinkedIn

Op onze pagina's zijn geen functies van het sociale netwerk "LinkedIn" geïntegreerd. Er is slechts een passieve link naar onze LinkedIn-pagina's.

Als u op LinkedIn contact met ons opneemt en in interactie met ons treedt (aanvragen, "Vind ik interessant"-knop, commentaren, enz.), bijv. voor supportaanvragen, aanvragen i.v.m. de verkoop, aanvragen m.b.t. het bedrijf (bijv. in het kader van sollicitantenmanagement), persaanvragen, of om ons feedback te geven, gebruiken wij tools om gebruikersgegevens te verwerken die op LinkedIn ontstaan, om deze aanvragen te kunnen verwerken. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, vormt art. 6 par. 1 lid b AVG de rechtsgrondslag.

5.4. XING

Op onze pagina's zijn geen functies geïntegreerd van de dienst "XING", die wordt uitgebaat door XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Er is slechts een passieve link naar onze XING-pagina's.

Als u op XING contact met ons opneemt en in interactie met ons treedt (aanvragen, "Vind ik interessant"-knop, commentaren, enz.), bijv. voor supportaanvragen, aanvragen i.v.m. de verkoop, aanvragen m.b.t. het bedrijf (bijv. in het kader van sollicitantenmanagement), persaanvragen, of om ons feedback te geven, gebruiken wij tools om gebruikersgegevens te verwerken die op XING ontstaan, om deze aanvragen te kunnen verwerken. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, vormt art. 6 par. 1 lid b AVG de rechtsgrondslag.

Als u de plugin activeert en gebruikt, maakt uw browser direct verbinding met de servers van XING. De inhoud van de plugin wordt door XING direct aan uw browser doorgegeven en hierdoor in de webpagina's geïntegreerd. Door de activering van de plugin ontvangt XING de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt geraadpleegd. Als u bij XING bent ingelogd, kan XING het bezoek verbinden met uw XING-account. Meer informatie over het doel en de omvang van de registratie van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door XING, uw rechten m.b.t. hiertoe en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van XING op privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

5.5. YouTube

Op onze pagina's gebruiken wij voor het integreren van video's (FRITZ! Clips, enz.) de aanbieder YouTube. YouTube wordt uigebaat door YouTube LLC met hoofdkantoor in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc. met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Op sommige pagina's gebruiken we bovendien een YouTube-plugin. Als u een pagina met dit soort plugin opent, wordt automatisch verbinding gemaakt met de YouTube-servers en daarbij de plugin weergegeven. Aan de YouTube-server wordt daarbij doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt geraadpleegd. Als u een YouTube-account hebt en op het tijdstip van het bezoek aan onze website tegelijk bij YouTube bent ingelogd, kan YouTube deze informatie verbinden met uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plugin, zoals bij het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie eveneens toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing voorkomen door voor het bezoek aan onze website uit uw YouTube-account en andere gebruikersaccounts van YouTube LLC en/of Google Inc. uit te loggen. Als alternatief kunt u de cookies van deze bedrijven wissen (zie hierover punt VI.3). Meer informatie over de gegevensverwerking en aanwijzingen over de bescherming van de privacy door YouTube (Google) vindt u op www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

Als u op YouTube contact met ons opneemt en in interactie met ons treedt (aanvragen, "Vind ik leuk"-knop, commentaren, enz.), bijv. voor supportaanvragen, aanvragen i.v.m. de verkoop, aanvragen m.b.t. het bedrijf (bijv. in het kader van sollicitantenmanagement), persaanvragen, of om ons feedback te geven, gebruiken wij tools om gebruikersgegevens te verwerken die op YouTube ontstaan, om deze aanvragen te kunnen verwerken. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, vormt art. 6 par. 1 lid b AVG de rechtsgrondslag.

5.6. Instagram

Op onze pagina's worden geen zogenoemde social plugins ("plugins") gebruikt van Instagram, uitgebaat door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Er is slechts een passieve link naar onze Instagram-pagina's.

Als u op Instagram contact met ons opneemt en in interactie met ons treedt (aanvragen, "Vind ik leuk"-knop, commentaren, enz.), bijv. voor supportaanvragen, aanvragen i.v.m. de verkoop, aanvragen m.b.t. het bedrijf (bijv. in het kader van sollicitantenmanagement), persaanvragen, of om ons feedback te geven, gebruiken wij tools om gebruikersgegevens te verwerken die op Instagram ontstaan, om deze aanvragen te kunnen verwerken. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, vormt art. 6 par. 1 lid b AVG de rechtsgrondslag.

6. Instant-messenger

Als u gebruik wenst te maken van een door ons aangeboden instant-messengerservice (bijv. WhatsApp-news), hebben wij in de regel een mobiel telefonnummer o.i.d. van u nodig. Om te kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven telefoonnummer, resp. of de eigenaar ervan akkoord gaat met het ontvangen van de newsservice, versturen wij na de eerste registratiestap een automatische SMS aan het opgegeven telefoonnummer (de zogenoemde double-opt-in). De afzender van de SMS moet dan als contact in het telefoonboek van zijn eindapparaat (smartphone, tablet o.i.d.) worden toegevoegd. Pas na het versturen van een bericht aan dit contact nemen wij het telefoonnummer in kwestie op in onze verdeellijst. Behalve het telefoonnummer en de gegevens ter bevestiging van de registratie verzamelen wij geen persoonsgegevens. De verwerking van uw gegevens vindt uitsluitend plaats met als doel het versturen van de door u bestelde newsservice. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 par. 1 lid b AVG. U kunt de newsservice te allen tijde weer opzeggen, aanvullend zijn de details over het recht op intrekking van de toestemming in punt III.4 van toepassing.

IX. Contactformulier, feedback en e-mailcontact

Op onze websites zijn verschillende thematische contactformulieren (webformulieren) aanwezig, die de gebruiker kan gebruiken om elektronisch contact met ons op te nemen (bijv. product- en verkoopsadvies, productsuggesties, supportaanvragen). Als de gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de op het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgestuurd en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Bedrijf*
 • Voornaam*
 • Achternaam*
 • Telefoonnummer*
 • E-mail*
 • Postcode*
 • Land
 • Veld voor mededelingen*
 • Tijden voor bereikbaarheid
 • Documenten, indien nodig

Op onze website is het mogelijk om ons vrijwillig feedback te sturen (bijv. in het FRITZ! Labor). Als de gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de op het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgestuurd en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • Vornaam
 • Achternaam
 • E-mail

* Verplichte gegevens die voor de registratie vereist zijn, worden (ook in het invoermasker) met een asterisk gemarkeerd als verplicht veld.

Op het moment van het versturen van het bericht worden volgende gegevens verwerkt en opgeslagen:

 • IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van het verzenden

Alternatief is het mogelijk om contact op te nemen via de op onze webpagina's vermelde e-mailadressen. In dit geval worden de met de e-mail verstuurde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. In geen geval worden de gegevens doorgegeven aan derde partijen, tenzij wij voor de verwerking van de aanvraag een beroep moeten doen op derde partijen.

1. Doel en rechtsgrondslag

De gegevens worden uitsluitend voor de verwerking van de aanvraag, resp. van de wens van de gebruiker, verwerkt. De andere bij het versturen opgehaalde gegevens dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

Voor zover de gegevensverwerking voor het uitvoeren van een klantopdracht of het beantwoorden van een klantaanvraag plaatsvindt, vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6 par. 1 lid b AVG, ongeacht of contact werd opgenomen via het contactformulier of per e-mail. In het geval van feedback van de gebruiker vormt art. 6 par. 1 lid f AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking. Ons gerechtvaardigd belang vormt hierbij de verbetering van onze producten en diensten voor de gebruiker. Bij aanwezigheid van de toestemming van de gebruiker vormt art. 6 par. 1 lid a AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking. De rechtsgrondslag voor het ophalen van bijkomende gegevens bij het verzenden vormt art. 6 par. 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang ligt hier in de preventie van misbruik en het waarborgen van de systeemveiligheid (zie punt V.1).

2. Wissen van gegevens en duur van de opslag

De gegevens worden principieel gewist zodra deze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn doorgestuurd is dat het geval wanneer de communicatie met de gebruiker is beëindigd en/of de aanvraag van de gebruiker volledig is beantwoord. De communicatie is beëindigd resp. een volledig antwoord is gegeven wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de situatie in kwestie voldoende is opgelost. In plaats van gewist wordt geblokkeerd opgeslagen als een verdere opslag van de gegevens vereist is omwille van de in punt III.5 vermelde redenen.

De tijdens het verzenden bijkomend opgehaalde persoonsgegevens worden ten laatste na een termijn van zeven dagen gewist.

3. Mogelijkheid tot beroep en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de communicatie met ons stop te zetten en/of zijn aanvraag in te trekken en tegen het gebruik van zijn gegevens bezwaar te maken. In zulke gevallen kan de communicatie niet worden verdergezet. Alle persoonsgegevens die bij de contactopname zijn opgeslagen, worden in dit geval gewist, onder voorbehoud van een verdere opslag van de gegevens om de in punt III.7 vermelde redenen.

X. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen en definities zijn gebaseerd op Verordening (EU) 679/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "algemene verordening gegevensbescherming" of "AVG"). Met name de begripsbepalingen van art. 4 en art. 9 AVG zijn van toepassing. In het kader van dit privacybeleid kunnen met name de volgende, in art. 4 AVG gedefinieerde begrippen relevant zijn:

 1. "persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betrokkene"). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 2. "verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 3. "beperken van de verwerking": het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken resp. te blokkeren;
 4. "profiling": elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;
 5. "pseudonimisering“: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;
 6. "verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;
 7. "verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 8. "ontvanger": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;
 9. "derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
 10. "toestemming": elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

XI. Rechten van betroffen personen

De gebruiker heeft conform de AVG met name de volgende rechten als betrokkene:

1. Recht op informatie (art. 15 AVG)

U hebt het recht om informatie te vragen over of wij persoonsgegevens over u verwerken of niet. Als ons bedrijf persoonsgegevens over u verwerkt, hebt u recht op informatie over

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën persoonsgegevens (soorten gegevens) die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; dit geldt met name wanneer gegevens voor ontvangers in derde landen buiten het toepassingsbereik van de AVG toegankelijk zijn gemaakt of moeten worden gemaakt;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen (bijv. wettelijke bewaringstermijnen o.i.d.);
 • uw recht op correctie en wissen van de gegevens over u, inclusief het recht op beperking van de verwerking en/of het recht tegen die verwerking bezwaar te maken (zie hierover ook de volgende punten);
 • dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens.

U hebt verder aanspraak op informatie over de vraag of uw persoonsgegevens het voorwerp zijn van geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van art. 22 AVG en, indien dit het geval is, welke criteria aan zulk besluit ten gronde liggen (logica) resp. welke effecten en draagwijdte de geautomatiseerde besluitvorming voor u kan hebben.

Als persoonsgegevens naar een derde land buiten het toepassingsbereik van de AVG worden doorgestuurd, hebt u recht op informatie of, en indien ja op basis van welke garanties, een gepast beschermingsniveau in de zin van artikel 45, 46 AVG bij de ontvanger van de gegevens in het derde land is gewaarborgd.

U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens. Een kopie van gegevens stellen wij principieel in elektronische vorm ter beschikking, tenzij u een andere vorm hebt aangevraagd. De eerste kopie is gratis, voor meer kopieën kan een gepaste vergoeding worden gevraagd. De gegevens worden beschikbaar gemaakt onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van andere personen die door de kopie van de gegevens in gevaar zouden kunnen worden gebracht.

2. Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

U hebt het recht ons te vragen om uw gegevens te rectificeren, indien deze onjuist, niet van toepassing en/of onvolledig zijn. Het recht op rectificatie omvat ook het recht op vervollediging door aanvullende verklaringen of mededelingen. Een recitificatie en/of aanvulling moet zo snel mogelijk, d.w.z. zonder schuldig aarzelen, plaatsvinden.

3. Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG)

U hebt het recht te vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen, in zoverre

 • de persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor zij werden opgehaald en verwerkt niet meer vereist zijn;
 • de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van een door u gegeven toestemming en u deze toestemming niet hebt ingetrokken, voor zover er geen andere rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking bestaat;
 • u bezwaar hebt ingediend tegen gegevensverwerking conform artikel 21 AVG en er geen rechtmatige prioritaire redenen zijn voor een verdere verwerking;
 • u bezwaar hebt ingediend tegen gegevensverwerking voor directe reclame conform artikel 21 par. 2 AVG;
 • uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • het gaat om gegevens van een kind, die m.b.t. diensten van de informatiemaatschappij conform artikel 8 par. 1 AVG zijn opgehaald.

Het recht op wissen van persoonsgegevens bestaat niet, in zoverre

 • het recht op vrije meningsuiting en informatie de wens om gegevens te wissen verhindert;
 • de verwerking van persoonsgegevens (i) voor het voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. wettelijke bewaringsplicht), (ii) voor het waarnemen van openbare opdrachten en belangen volgens Europees recht en/of het recht van de lidstaten (hiertoe behoren ook belangen in het domein volksgezondheid) of (iii) voor archiverings- en/of onderzoeksdoeleinden vereist is;
 • de persoonsgegevens vereist zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het wissen moet zo snel mogelijk, d.w.z. zonder schuldig aarzelen, plaatsvinden. Als persoonsgegevens door ons openbaar zijn gemaakt (bijv. op het internet), moeten wij, voor zover technisch mogelijk, zorgen dat ook externe gegevensverwerkers worden geïnformeerd over de wens om gegevens te wissen, inclusief het wissen van links, kopieën en/of duplicaten.

4. Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen te laten beperken:

 • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist, kunt u van ons eisen dat uw gegevens voor de duur van de controle op juistheid niet voor andere doeleinden worden gebruikt en in zoverre worden beperkt.
 • Bij onrechtmatige verwerking kunt u in plaats van het wissen van gegevens conform art. 17 par. 1 lid d AVG de beperking van het gebruik van de gegevens conform art. 18 AVG verkrijgen.
 • Als u uw persoonsgegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, maar uw persoonsgegevens verder niet meer nodig zijn, kunt u eisen dat de verwerking ervan wordt beperkt tot de vermelde juridische doeleinden.
 • Als u conform art. 21 par. 1 AVG bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw gegevens en nog niet vaststaat of onze belangen bij de verwerking voorrang hebben, kunt u eisen dat uw gegevens voor de duur van de controle niet worden gebruikt voor andere doeleinden en in zoverre worden beperkt.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

U hebt - onder voorbehoud van de volgende regelingen - het recht om de uitgave van de gegevens die u betreffen in een courant elektronisch, machineleesbaar formaat te verkrijgen. Het recht op gegevensoverdracht omvat het recht op overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke. Op verzoek zullen wij, voor zover technisch mogelijk, gegevens daarom direct aan een door u benoemde of nog te benoemen verantwoordelijke doorgeven. Het recht op gegevensoverdracht bestaat uitsluitend voor door u ter beschikking gestelde gegevens en veronderstelt dat de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming of voor de uitvoering van een contract, en uitgevoerd wordt door middel van geautomatiseerde processen. Het recht op gegevensoverdracht conform art. 20 AVG heeft geen invloed op het recht op gegevenswissing conform art. 17 AVG. De gegevens worden overgedragen onder voorbehoud van de rechten en vrijheden van andere personen die door de overdracht van de gegevens in gevaar zouden kunnen worden gebracht.

6. Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

In geval van verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een taak van algemeen belang (art. 6 par. 1 lid e AVG) of voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 lid f AVG) kunt u tegen de verwerking van de persoonsgegevens over u te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken. In geval van bezwaar moeten wij elke verdere verwerking voor de eerder vermelde doeleinden staken, tenzij

 • er dwingende en bescherming verdienende redenen zijn voor de verwerking, die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of
 • de verwerking vereist is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Tegen het gebruik van uw gegevens voor directe reclame kunt u te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken. Dit geldt ook voor profiling, voor zover het verband houdt met de directe reclame. In geval van bezwaar moeten wij elke verdere verwerking voor directe reclame staken.

7. Mogelijkheden voor rechtsbijstand / recht op klacht bij een toezichthoudende autoriteit

In geval van klachten kunt u te allen tijde de toezichthoudende autoriteit van de Unie of van de lidstaten contacteren. Voor ons bedrijf is de in punt II vermelde toezichthoudende autoriteit verantwoordelijk.

B. Juridisch

Juridische informatie

Aansprakelijkheid

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH controleert en actualiseert voortdurend de informatie die op deze internetpagina's beschikbaar wordt gesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kunnen gegevens tussentijds zijn gewijzigd. AVM kan daarom niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. Enigerlei aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze internetpagina's, is uitgesloten voor zover deze niet berust op opzet of schuldige nalatigheid of indien er geen sprake is van aansprakelijkheid op grond van bindende wettelijke bepalingen.

Auteursrechten

© AVM GmbH, Berlijn, Duitsland. Alle rechten voorbehouden.

Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties of video's en hun plaatsing op deze internetpagina's vallen wereldwijd onder de bescherming van het auteursrecht en van andere beschermende wetten. Het ongeoorloofde gebruik, de reproductie of het doorgeven van delen van de inhoud of van complete pagina's kan zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk worden vervolgd. AVM wijst erop dat op deze internetpagina's voorkomende afbeeldingen deels aan het auteursrecht van derden zijn onderworpen. Alle adressen die AVM op haar internetpagina's bekend maakt, zijn uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Ieder commercieel gebruik ervan door derden is niet toegestaan.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle op deze internetpagina's genoemde handelsmerken wettig gedeponeerde merken van AVM GmbH. Dit geldt in het bijzonder voor de productnamen en beeldmerken. Microsoft, Windows en het Windows-beeldmerk zijn merken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Android is een merk van Google, Inc. Bluetooth is een merk van Bluetooth SIG, Incorporated en in licentie gegeven aan AVM GmbH. WireGuard is een geregistreerd handelsmerk van Jason A. Donenfeld in de VS en/of andere landen (wireguard.com). Alle andere product- en bedrijfsnamen zijn merken van de desbetreffende eigenaren.

Externe verwijzingen ('links')

AVM is als contentaanbieder volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de 'eigen inhoud' die voor gebruik beschikbaar wordt gesteld. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen deze eigen inhoud (‘content’) en verwijzingen ('links') naar content die door andere aanbieders beschikbaar wordt gesteld. Via de verwijzing stelt AVM tot op zekere hoogte 'externe content' voor gebruik beschikbaar. Voor deze externe content is AVM slechts verantwoordelijk voor zover AVM daarvan (dat wil zeggen ook onwettige of strafbare inhoud) bewust kennis heeft en het voor AVM technisch mogelijk is en het redelijkerwijs ook van AVM kan worden verwacht, het gebruik van genoemde content te voorkomen.

Bij verwijzingen gaat het evenwel altijd om dynamische inhoud. AVM heeft weliswaar bij het eerste contact gecontroleerd of door de externe inhoud een mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid ontstaat. Maar AVM is er wettelijk niet toe verplicht de inhoud waarnaar zij in haar aanbod verwijst, voortdurend te controleren op wijzigingen die een reden zouden kunnen zijn voor het ontstaan van een dergelijke verantwoordelijkheid. Pas als AVM vaststelt of er door anderen op wordt gewezen dat een concreet aanbod waarnaar AVM een verwijzing beschikbaar heeft gesteld, een civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid teweegbrengt, zal AVM de verwijzing naar dit aanbod opheffen, voor zover dit voor AVM technisch mogelijk is en redelijkerwijs van AVM kan worden gevraagd.

AVM behoudt zich het recht voor te allen tijde de beschikbaar gestelde informatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

AVM huisregels (nettiquette)

Op onze socialmediakanalen kunnen gebruikers met elkaar communiceren en AVM ook vragen stellen over onze producten en services. Wij gaan graag in gesprek met de community en willen aanvragen altijd zo snel mogelijk beantwoorden. Vragen die ons ’s avonds, op feestdagen of in het weekend bereiken, worden meestal de volgende werkdag door ons beantwoord.
 
Communicatie op ooghoogte vinden wij erg belangrijk: wij communiceren respectvol en eerlijk en streven naar een objectieve en beleefde communicatie met onze gebruikers. Wij verwachten dat andere gebruikers zich ook aan deze omgangsvormen houden – zowel in hun omgang met elkaar als met AVM. Reacties op onze socialmediakanalen zijn openbaar.

Niet toegestaan is:

 • Belediging, bedreiging en schelden in elke vorm
 • Laster en smaad tegen AVM en andere gebruikers
 • Aanzetten tot geweld
 • Promotie voor verkiezingen en politieke partijen
 • Radicale opvattingen, racisme en haatzaaien
 • Pornografie en obsceniteiten
 • Schenden van rechten van derden
 • Het openbaar maken van privécorrespondentie en persoonlijke gegevens (adressen, e-mailadressen of telefoonnummers)
 • Oproepen tot campagnes, betogingen of donaties
 • Misbruik van de reageerfunctie voor reclamedoeleinden

AVM behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen en gebruikers te blokkeren die herhaaldelijk de huisregels overtreden. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de reacties of content die zij plaatsen. AVM aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

AVM behoudt zich het recht voor op elk moment de aangeboden informatie volledig of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.