Juridisch

Ons privacybeleid vind u hier in het Duits. De publicatie in het Nederlands zal binnenkort volgen.

Gegevensbescherming

Juridische informatie

Aansprakelijkheid

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH controleert en actualiseert voortdurend de informatie die op deze internetpagina's beschikbaar wordt gesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kunnen gegevens tussentijds zijn gewijzigd. AVM kan daarom niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. Enigerlei aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze internetpagina's, is uitgesloten voor zover deze niet berust op opzet of schuldige nalatigheid of indien er geen sprake is van aansprakelijkheid op grond van bindende wettelijke bepalingen.

Auteursrechten

© AVM GmbH, Berlijn, Duitsland. Alle rechten voorbehouden.

Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties of video's en hun plaatsing op deze internetpagina's vallen wereldwijd onder de bescherming van het auteursrecht en van andere beschermende wetten. Het ongeoorloofde gebruik, de reproductie of het doorgeven van delen van de inhoud of van complete pagina's kan zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk worden vervolgd. AVM wijst erop dat op deze internetpagina's voorkomende afbeeldingen deels aan het auteursrecht van derden zijn onderworpen. Alle adressen die AVM op haar internetpagina's bekend maakt, zijn uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Ieder commercieel gebruik ervan door derden is niet toegestaan.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle op deze internetpagina's genoemde handelsmerken wettig gedeponeerde merken van AVM GmbH. Dit geldt in het bijzonder voor de productnamen en beeldmerken. Microsoft, Windows en het Windows-beeldmerk zijn merken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Android is een merk van Google, Inc. Bluetooth is een merk van Bluetooth SIG, Incorporated en in licentie gegeven aan AVM GmbH. Alle andere product- en bedrijfsnamen zijn merken van de desbetreffende eigenaren.

Externe verwijzingen ('links')

AVM is als contentaanbieder volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de 'eigen inhoud' die voor gebruik beschikbaar wordt gesteld. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen deze eigen inhoud (‘content’) en verwijzingen ('links') naar content die door andere aanbieders beschikbaar wordt gesteld. Via de verwijzing stelt AVM tot op zekere hoogte 'externe content' voor gebruik beschikbaar. Voor deze externe content is AVM slechts verantwoordelijk voor zover AVM daarvan (dat wil zeggen ook onwettige of strafbare inhoud) bewust kennis heeft en het voor AVM technisch mogelijk is en het redelijkerwijs ook van AVM kan worden verwacht, het gebruik van genoemde content te voorkomen.

Bij verwijzingen gaat het evenwel altijd om dynamische inhoud. AVM heeft weliswaar bij het eerste contact gecontroleerd of door de externe inhoud een mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid ontstaat. Maar AVM is er wettelijk niet toe verplicht de inhoud waarnaar zij in haar aanbod verwijst, voortdurend te controleren op wijzigingen die een reden zouden kunnen zijn voor het ontstaan van een dergelijke verantwoordelijkheid. Pas als AVM vaststelt of er door anderen op wordt gewezen dat een concreet aanbod waarnaar AVM een verwijzing beschikbaar heeft gesteld, een civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid teweegbrengt, zal AVM de verwijzing naar dit aanbod opheffen, voor zover dit voor AVM technisch mogelijk is en redelijkerwijs van AVM kan worden gevraagd.

AVM behoudt zich het recht voor te allen tijde de beschikbaar gestelde informatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.