Juridisch

Ons privacybeleid vind u hier in het Duits. De publicatie in het Nederlands zal binnenkort volgen.

Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus, met name als u gebruik maakt van internet om contact met ons op te nemen. Wij doen er alles aan om u een veelomvattend aanbod aan onlinediensten te bieden en tegelijkertijd uw recht van informationele zelfbeschikking te bewaren. Als wettelijke basis dient in het bijzonder de Duitse federale wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) en de Duitse telemediawet (Telemediengesetz, TMG).

Omgang met persoonsgebonden gegevens

In de meeste gevallen is het aan u om te beslissen of u persoonsgebonden gegevens wilt verstrekken. Persoonsgebonden gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Maar let wel dat dergelijke informatie tot op zekere hoogte noodzakelijk kan zijn, bijvoorbeeld voor het verwerken van koopopdrachten. Elke persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zal door ons uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van uw vraag. Uw persoonlijke informatie wordt door ons niet verkocht, uitgeleend of anderszins doorgegeven aan derden buiten de AVM-Groep. U kunt te allen tijde opvragen welke persoonlijke informatie wij over u hebben en wat wij ermee doen.

Versleuteling van gegevens

Wij maken gebruik van gegevensnetwerken die worden beschermd door firewalls. Binnen het kader van ons algemeen toegankelijke online-aanbod vindt de gegevensoverdracht zonder versleuteling plaats. Op de afgeschermde AVM-partnersites vindt de overdracht van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van uw registratie of de wijziging van uw persoonlijke gegevens, plaats door middel van de zogenaamde SSL-procedure (SSL=Secure-Socket Layer). Het gaat hierbij om 128-bits versleuteling. SSL is een van de veiligste en meest gebruikte procedures op internet.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van zogenoemde cookies als u onze internetpagina’s bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die ons in staat stellen ons online-aanbod op uw interesses af te stemmen. De in de cookies geregistreerde en gezamenlijk gebruikte informatie is anoniem en kan niet worden gekoppeld aan personen. U kunt het gebruik van cookies altijd via de instellingen van uw browser uitschakelen. Maar u hebt dan onder bepaalde omstandigheden geen toegang meer tot ons volledige online-aanbod.

Trackingsysteem Piwik

Als u onze internetpagina’s bezoekt, wordt uw bezoek standaard geregistreerd door het trackingsysteem Piwik. Piwik stelt ons in staat om realtime statistieken te maken en om gebruikersprofielen aan te maken die met pseudoniemen worden aangeduid. Hierin wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de gebruikte zoekmachine, de gebruikte zoekbegrippen, de gebruikte talen, uit welk land de bezoekers komen, welke browser er wordt gebruikt, over welke plug-ins deze browser beschikt, de referrers, de duur van de sessie, beginpagina’s en verlatingspagina’s , afbrekingscijfers en uw IP-adres. Bij het registreren van uw IP-adres worden de laatste twee bytes verborgen. Dat betekent dat uw IP-adres slechts afgekort en geanonimiseerd wordt opgeslagen. De bij de analyse door Piwik geregistreerde gegevens worden niet aan andere gegevens (voor zover überhaupt aanwezig) gekoppeld, bijvoorbeeld door andere programma’s of diensten. De Piwik-logbestanden worden na 30 dagen automatisch gewist.

Hier heb je de mogelijkheid, tracking op avm.de en op de internationale sites te deactiveren.

Gebruik van cookies bij online campagnes

In het kader van online-campagnes registreren ook derden met behulp van de AdServers Adform de bezoekersaantallen van bepaalde delen van onze website. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die uitsluitend het technische apparaat en geen persoonsgebonden gegevens registreren.

Link-tracking in de AVM-nieuwsbrief

Links in de nieuwsbrief bevatten individuele tekenreeksen. Met deze tekenreeksen is het mogelijk om het gebruik van de nieuwsbrief door de afzonderlijke ontvanger te registreren ("link-tracking"). Van de mogelijkheid om persoonsgebonden gegevens te verzamelen, wordt geen gebruik gemaakt. Er worden uitsluitend algemene gegevens geregistreerd over hoe vaak onze nieuwsbriefmails in totaal worden geopend en welke links in de nieuwsbrief hoe vaak worden aangeklikt.

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid op ieder moment te wijzigen in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Juridische informatie

Aansprakelijkheid

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH controleert en actualiseert voortdurend de informatie die op deze internetpagina's beschikbaar wordt gesteld. Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kunnen gegevens tussentijds zijn gewijzigd. AVM kan daarom niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. Enigerlei aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze internetpagina's, is uitgesloten voor zover deze niet berust op opzet of schuldige nalatigheid of indien er geen sprake is van aansprakelijkheid op grond van bindende wettelijke bepalingen.

Auteursrechten

© AVM GmbH, Berlijn, Duitsland. Alle rechten voorbehouden.

Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties of video's en hun plaatsing op deze internetpagina's vallen wereldwijd onder de bescherming van het auteursrecht en van andere beschermende wetten. Het ongeoorloofde gebruik, de reproductie of het doorgeven van delen van de inhoud of van complete pagina's kan zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk worden vervolgd. AVM wijst erop dat op deze internetpagina's voorkomende afbeeldingen deels aan het auteursrecht van derden zijn onderworpen. Alle adressen die AVM op haar internetpagina's bekend maakt, zijn uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Ieder commercieel gebruik ervan door derden is niet toegestaan.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle op deze internetpagina's genoemde handelsmerken wettig gedeponeerde merken van AVM GmbH. Dit geldt in het bijzonder voor de productnamen en beeldmerken. Microsoft, Windows en het Windows-beeldmerk zijn merken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Android is een merk van Google, Inc. Bluetooth is een merk van Bluetooth SIG, Incorporated en in licentie gegeven aan AVM GmbH. Alle andere product- en bedrijfsnamen zijn merken van de desbetreffende eigenaren.

Externe verwijzingen ('links')

AVM is als contentaanbieder volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de 'eigen inhoud' die voor gebruik beschikbaar wordt gesteld. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen deze eigen inhoud (‘content’) en verwijzingen ('links') naar content die door andere aanbieders beschikbaar wordt gesteld. Via de verwijzing stelt AVM tot op zekere hoogte 'externe content' voor gebruik beschikbaar. Voor deze externe content is AVM slechts verantwoordelijk voor zover AVM daarvan (dat wil zeggen ook onwettige of strafbare inhoud) bewust kennis heeft en het voor AVM technisch mogelijk is en het redelijkerwijs ook van AVM kan worden verwacht, het gebruik van genoemde content te voorkomen.

Bij verwijzingen gaat het evenwel altijd om dynamische inhoud. AVM heeft weliswaar bij het eerste contact gecontroleerd of door de externe inhoud een mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid ontstaat. Maar AVM is er wettelijk niet toe verplicht de inhoud waarnaar zij in haar aanbod verwijst, voortdurend te controleren op wijzigingen die een reden zouden kunnen zijn voor het ontstaan van een dergelijke verantwoordelijkheid. Pas als AVM vaststelt of er door anderen op wordt gewezen dat een concreet aanbod waarnaar AVM een verwijzing beschikbaar heeft gesteld, een civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid teweegbrengt, zal AVM de verwijzing naar dit aanbod opheffen, voor zover dit voor AVM technisch mogelijk is en redelijkerwijs van AVM kan worden gevraagd.

AVM behoudt zich het recht voor te allen tijde de beschikbaar gestelde informatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.