Gebruiksovereenkomst

Belangrijke aanwijzing:

Deze gebruiksovereenkomst ('overeenkomst') vormt een bindende overeenkomst tussen u ('gebruiker') en AVM GmbH, Alt-Moabit 95, 10559 Berlijn ('AVM') Door bepaalde AVM-'elementen' of AVM-'merken' te downloaden, kopiëren, installeren of op een andere manier te gebruiken, bevestigt u dat onderstaande bepalingen bindend zijn. Wanneer u het niet eens bent met de onderstaande bepalingen, dient u af te zien van het downloaden, kopiëren, installeren of ieder ander gebruik van AVM-elementen of AVM-merken.

Gebruiksovereenkomst (versie: 1-6-2014)

1. Onderwerp

1.1. AVM is eigenaar of licentiegever van bepaalde auteursrechten en andere commerciële AVM-eigendomsrechten ('IPR') met betrekking tot het kosteloos beschikbaar gestelde beeld- en tekstmateriaal, inclusief afbeeldingen, fotomateriaal, grafieken en de bijbehorende informatie en documentatie zoals objectbeschrijving, copyright-vermelding en andere opmerkingen met betrekking tot het gebruiksrecht ('elementen'). Daarnaast is AVM eigenaar of licentiegever van geregistreerde woord- en/of woord-/beeldmerken en/of bedrijfskenmerken ('merken').

1.2. U als mediaonderneming is voornemens om dergelijke elementen en merken online, maar ook in gedrukte vorm binnen het kader van uw berichtgeving over AVM-producten te gebruiken.

1.3. AVM behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden behandeld in deze overeenkomst.

2. Gebruiksrechten op elementen en merken

2.1. Voor de looptijd van deze overeenkomst en rekening houdend met alle IPR, verleent AVM u:
• het eenvoudige, kosteloze, niet overdraagbare recht, de elementen uitsluitend online of in gedrukte vorm binnen het kader van uw berichtgeving over AVM-producten te gebruiken;
• het eenvoudige, kostenloze, niet overdraagbare recht om de merken zoals bedoeld in § 24 van het Duitse Markengesetz (merkenrecht) binnen het kader van uw berichtgeving over AVM-producten te gebruiken.

2.2. Overige details met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden kunt u bijvoorbeeld vinden in de beeldinformatie (IPTC).

2.3. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van AVM bent u niet gerechtigd om merken geheel of gedeeltelijk te bewerken of in welke andere wijze ook te wijzigen. Ieder gebruik en iedere verandering (voor zover toegestaan) van de merken dient strikt te voldoen aan de standaards en andere richtlijnen die AVM periodiek opnieuw vaststelt voor de afmetingen, vormgeving, positionering, kleurstelling en overige uiterlijke kenmerken van merken. Zulke standaards en andere richtlijnen zoals bijvoorbeeld de AVM-vormgevingsrichtlijnen worden op aanvraag beschikbaar gesteld. AVM behoudt zich te allen tijde het recht voor om de standaards/richtlijnen te wijzigen.

3. Beperkingen van de gebruiksrechten met betrekking tot elementen en/of merken

U bent niet gerechtigd om:

3.1. de elementen of merken buiten de context van uw berichtgeving over AVM-producten te gebruiken;

3.2. auteursrechtelijke opmerkingen en andere verwijzingen naar eigendom, gebruiksrechten of andere rechten met betrekking tot IPR te bewerken, te wijzigen of te wissen;

3.3. door het gebruik van elementen en/of merken (bijvoorbeeld in het kader van uw website) bij een doorsnee, verstandige derde ten onrechte de indruk te wekken dat het hier een website betreft van AVM, een aan AVM gelieerde onderneming of een onderneming die zeer nauwe banden onderhoudt met AVM.

3.4. hierover uitspraken doen of handelingen uitvoeren of achterwege laten, waardoor de indruk zou kunnen worden gewekt dat AVM met u op een andere manier is verbonden dan in deze overeenkomst is voorzien of dat AVM u ondersteunt, uw gedrag goedkeurt of zijn toestemming verleent;

3.5. uitspraken hieromtrent te doen of handelingen uit te voeren of juist achterwege te laten, waardoor in twijfel kan worden getrokken of AVM de eigenaar of licentiegever van de elementen en/of merken is;

3.6. beschrijvingen, namen, bestanddelen, merken, domeinnamen of kenmerken te registreren, aan te passen of te gebruiken of overeenkomstige handelingen door derden te laten verrichten, die de rechten van AVM met betrekking tot de elementen en/of de merken beperken of schenden;

3.7. uit het gebruik van de elementen en/of merken eigen rechten ten opzichte van de elementen en/of merken af te leiden. Eventueel accepteert u ook nieuwe elementen en/of merken;

3.8. de elementen en/of merken op een manier te gebruiken of (voor zover toegestaan) te verspreiden waardoor AVM of de goodwill van AVM met betrekking tot de elementen en/of merken schade wordt berokkend (bijvoorbeeld, maar niet resumerend: pornografische of inhouden en contexten die in strijd zijn met kinderbescherming);

3.9. de elementen en/of de merken te veranderen of te vervormen, of de elementen en/of merken te combineren met andere symbolen, woorden, kenmerken, afbeeldingen, vormgeving of andere elementen, voor zover dit niet is toegestaan op basis van deze overeenkomst; of

3.10. de elementen en/of merken na beëindiging van deze overeenkomst (punt 5) nog te gebruiken.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Aangaande de aansprakelijkheid van AVM, zijn bevoegde vertegenwoordigers, adviseurs, medewerkers of werknemers zijn de volgende bepalingen van toepassing.

4.2. Wanneer er sprake is van opzet en grove nalatigheid of in alle gevallen waarin dit wettelijk dwingend voorzien is, zijn de wettelijke bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid van toepassing.

4.3. Ongeacht de onder 4.2 aangegeven bepalingen is de regelgeving zoals vermeld in § 523 van het Duitse Burgerlijk Wetboek inzake aansprakelijkheid voor rechtsgebreken en § 524 van het Duitse Burgerlijk Wetboek inzake aansprakelijkheid voor feitelijke gebreken van toepassing met dien verstande, dat AVM uitsluitend aansprakelijk is voor opzet en bedrog.

4.4. In alle andere gevallen dan waarin bij 4.2 en 4.3 is voorzien, is aansprakelijkheid van AVM uitgesloten.

4.5. Aanvullend zijn de bepalingen inzake schenking conform §§ 516 ff. van het Duits Burgerlijk Wetboek dienovereenkomstig van toepassing.

4.6. De aansprakelijkheid blijft onaangetast door de bepalingen zoals vermeld onder 4.1 tot 4.5.

4.7. In geval van beslaglegging door derden op basis van handelingen of verzuim, die u (met inbegrip van uw bevoegde vertegenwoordigers, adviseurs, medewerkers of werknemers) kunnen worden aangerekend, stelt u AVM al bij de eerste mededeling hieromtrent volledig vrij van alle hieruit resulterende claims door deze derden. Bovendien stelt u AVM volledig vrij van alle kosten die AVM in verband met deze aanspraken maakt aangaande rechtsbijstand resp. gerechtelijke vervolging, inclusief advocaatskosten in wettelijke hoogte.

5. Looptijd

5.1. Deze overeenkomst is van kracht op de dag, waarop u deze overeenkomst door downloaden, kopiëren, installeren of enig ander gebruik van de elementen en/of merken accepteert. De looptijd eindigt automatisch een (1) jaar nadat hij in werking is getreden, voor zover er geen voortijdige beëindiging plaatsgevonden heeft.

5.2. De gebruiksrechten worden onder de voorwaarde verleend dat de onder 2 en 3 genoemde bepalingen in acht worden genomen. Wanneer een van deze bepalingen wordt geschonden, vervallen de in deze overeenkomst verleende gebruiksrechten automatisch.

5.3. Buitengewone, onmiddellijke opzeggingen om zwaarwegende redenen blijven onaangetast.

5.4. Nadat deze overeenkomst is beëindigd, mogen de elementen of merken niet verder worden gebruikt, of in het bijzonder worden verspreid. Bij de eerste aanvraag moeten alle vermenigvuldigingen van de elementen en/of merken, voorzover aanwezig, worden teruggegeven of moet worden bevestigd dat deze zijn gewist resp. vernietigd.

6. Cessie/derden

6.1. U bent niet gerechtigd om rechten of plichten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVM over te dragen aan derden.

6.2. U verplicht zich om onderhavige overeenkomst op te leggen aan eventuele gelieerde bedrijven, rechtsopovolgers, licentienemers of overige derden, voor zover AVM een overdacht aan deze derden heeft toegestaan of een rechtsopvolging op basis van wettelijke bepalingen automatisch plaatsvindt.

7. Overig

7.1. Mondelinge nevenafspraken zijn niet gemaakt. Wijzigingen, aanvullingen en overige nevenafspraken bij deze overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Van de bovengenoemde vereiste schriftelijke vorm kan uitsluitend schriftelijk worden afgezien.

7.2. Bevoegde rechtbank en plaats van handeling is Berlijn. AVM is echter bevoegd om naar de bevoegde rechtbank in uw vestigingsplaats te stappen.

7.3. Op de hier gesloten overeenkomst is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen uit het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

7.4. Mocht een bepaling van deze overeenkomst gedeeltelijk of geheel ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de rechtskracht van alle overige bepalingen. In plaats van de ongeldige bepaling moet in dat geval een geldige bepaling worden overeengekomen die de oorspronkelijk door de partijen overeengekomen bepaling zo dicht mogelijk benadert. Dit geldt ook wanneer er sprake is van een hiaat in de bepalingen.

+++ Einde van de gebruiksvoorwaarden +++

De totaalindruk van uw webinhoud moet worden bepaald door andere elementen dan de gebruikte AVM-elementen. Dat betekent in het bijzonder dat voor de doorsnee, verstandige gebruiker van uw webinhoud niet ten onrechte de indruk mag worden gewekt dat er hier sprake is van een website van AVM, een aan AVM gelieerde onderneming of een onderneming die zeer nauwe banden onderhoudt met AVM.